תנאי שימוש בציוד המושכר ותנאי השכרתו

 

 1. הציוד מושכר למשך 24 שעות בלבד. כל איחור בהחזרתו, ללא הסכמה מראש, יחויב בתשלום נוסף בהתאם לזמני האיחור ולמחירון הפריט.
 2. הלקוח מתחייב לשמור על שלמות הציוד – כל נזק, שבר ו/או חוסר בציוד, יחויב הלקוח במחיר המלא של עלות הפריט.
 3. אחריות לשימוש בציוד, מרגע קבלתו ובמהלך האירוע ועד להחזרתו, כלפי צד ג׳, חלה על הלקוח/ שוכר הציוד.
 4. הלקוח מוותר על כל טענה ככל שתהיה, הנובעת מאופן השימוש בציוד המושכר.
 5. כל תלונה בנוגע לציוד, בענין חוסר, שבר, לכלוך ו/או כל דבר אחר, יש לפנות במועד קבלת הציוד וטרם תחילת האירוע. פניה שתעשה לאחר תחילת האירוע ובזמן השימוש בציוד בפועל, לא תתקבל ולא ניתן יהיה לטפלה.
 6. בסיום השימוש בציוד, יש לארוז ולסדר בארגזים ו/או העגלות, כפי שהתקבל הציוד, ולהניח את הציוד בשלמותו ובמלואו בחזרה במקום קבלתו.
 7. הספירה הסופית של הציוד ובדיקת שלמותו, מתבצעת במחסני החברה בלבד, טרם שטיפתו. על כן מתחייב הלקוח, כי ההודעה הסופית לאחר הספירה בדבר חוסרים ו/או שברים בציוד היא המחייבת לענין תשלום והוצאות עבור חוסרים ופגמים אלו.
 8. כל העברת/ העלאת ציוד במעליות, מדרגות, דשאים ו/או שבילים לא מרוצפים למרחק העולה על 15 מטר, ממקום המאפשר פריקה/ טעינת משאית, הינה סבלות.
  על כן יובהר ויודגש, כי הצעת המחיר אשר תישלח אינה כוללת סבלות, אלא אם נכתב במפורש.
 9. במקרים בהם הלקוח או נציג מטעמו לא ינכחו במקום ובמועד קבלת הציוד – תעודת המשלוח תצורף לציוד וזו מהווה אישור קבלת הציוד במלואו על ידי הלקוח.